20/05/2021 16:17
Xem với cỡ chữ

Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Ngày 18/5/2021, Tổng Giám đốc NHPT đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-NHPT về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2021 của NHPT.
Theo đó, các nội dung THTK, CLP được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như: quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên; quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý và sử dụng vốn tín dụng của Nhà nước; tổ chức bộ máy quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.
Yêu cầu của THTK, CLP phải là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục ở mọi lúc mọi nơi trên từng vị trí công tác, trong quá trình thực hiện từng nghiệp vụ chuyên môn gắn với trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm của người lao động; gắn với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và Đề án cơ cấu lại gắn xử lý nợ xấu của NHPT. THTK, CLP phải đảm bảo thực chất, có kết quả cụ thể, gắn với việc đánh giá, kiểm tra theo quy định; trên cơ sở bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tại Hội sở chính, các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện các biện pháp nhằm đạt được nội dung tiết kiệm mà chương trình đã ban hành. Tại Chi nhánh, các đơn vị thuộc hệ thống căn cứ nội dung chương trình hành động về THTK, CLP tại Quyết định này chủ động xây dựng chương trình THTK, CLP cho đơn vị mình, trong đó đặt ra các mục tiêu tiết kiệm cụ thể và các giải pháp thực hiện đảm bảo THTK, CLP có hiệu quả. Chương trình THTK, CLP của từng đơn vị gửi về Hội sở chính (Ban Tài chính kế toán) ngay sau khi Chương trình THTK, CLP của NHPT được ban hành.
Thanh Hương theo QĐ số 149/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:14566
Lượt truy cập: 10647383