16/07/2021 14:01
Xem với cỡ chữ

Kết luận về dự thảo Nghị định của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Ngày 15/7/2021, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 184/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.
Căn cứ báo cáo và kiến nghị của Bộ Tài chính, ngày 12/7/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ (Nghị định). Cuộc họp có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.
Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao Bộ Tài chính:
Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp, khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Nghị định theo hướng:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 21 Nghị định số 97/2018/NĐ-CP như sau:
- Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% đến dưới 70%, tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi.
- Đối với một số chương trình, dự án liên quan đến phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu của một số địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long mà Chính phủ cần hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 01/4/2021 sẽ do Chính phủ quyết định tỷ lệ cho vay lại, nhưng không thấp hơn 10%.
- Tại khoản 2 Điều 3 dự thảo Nghị định: quy định tỷ lệ cho vay lại đối với các chương trình, dự án đã được cấp có thể quyền phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày Nghị định này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo cơ chế tài chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư áp dụng theo quy định tại Nghị định này.
2. Phối hợp với Bộ tư pháp để hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/7/2021./.
HN
Tìm theo ngày :

Khách online:14888
Lượt truy cập: 10647830