29/07/2021 13:47
Xem với cỡ chữ

Quốc hội thông qua chỉ tiêu tăng trưởng trung bình 6,5 - 7% cho 5 năm

Ngày 27/7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 6,5-7%.
Nghị quyết nêu rõ, mục tiêu tổng quát là bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân giai đoạn 2016-2020, đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.
Một số mục tiêu cụ thể của Nghị quyết là tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%; GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 4.700-5.000 USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên 25%; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP.
Nghị quyết cũng đưa ra 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, như tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số.../.
HN Nguồn: TTXVN
Tìm theo ngày :

Khách online:14979
Lượt truy cập: 10647985